Sklep internetowy www.sklep.e-lio.pl jest prowadzony przez: Świat Dzieci Elżbieta Drobnik, ul.Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, NIP 595-132-06-17 (dalej: „Sprzedający”).

SŁOWNICZEK

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym e-lio.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego e-lio.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym e-lio.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.e-lio.pl

Zamówienie – zamówienie na produkt lub produkty złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.e-lio.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego e-lio.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego e-lio.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży ( faktura / paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

§ 3 Realizacja zamówienia

1.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.    Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a)    paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz

b)    informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku 
o prawach konsumenta.

5.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 3 dni.

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu. 

9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości. 

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Zasady płatności

1.   Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zakupionego produktu przez dostawcę,

b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego,

c)   kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu internetowego, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

04 1160 2202 0000 0002 6312 5842

Świat Dzieci Elżbieta Drobnik

ul. Tatrzańska 1/5

60-413 Poznań

3.   Sprzedający umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
4.   W przypadku gdy Sprzedający wprowadzi możliwość dostawy zamówionego produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.   Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zakupiony produkt oraz Kosztów jego dostarczenia.

§ 5 Warunki reklamacji

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

2. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór formularza reklamacji znajduje się tutaj)

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów internetowych. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6 Warunki odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym e-lio.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej lub otrzymanego wraz z przesyłką bądź korespondencją e-mailową).

3. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysyłając go na adres:

Świat Dzieci Elżbieta Drobnik

ul. Tatrzańska 1/5

61-413 Poznań

§ 7 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
– z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 
– przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Przechowywanie danych osobowych klienta jest zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe klienta są wykorzystywane wyłącznie w zakresie wykonywanej usługi.

3. Klient oświadcza że podane przez niego dane są jego prawdziwymi danymi osobowymi.

4. Klient ma w każdej chwili dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich modyfikowania i usuwania.

5. Gdy klient wnioskuje o usunięcie jego danych osobowych z systemu sklepu internetowego, dane te zostaną usunięte nie później niż w 24 miesiącu od dokonania zakupu przez klienta. Czas wymagany na wygaśnięcie ewentualnych roszczeń takich jak reklamacje.

6. Kiedy klient wnioskuje o rezygnację z otrzymywania informacji promocyjnych, newsletter. Jego dane zostaną z tej sekcji usunięte bezzwłocznie.

7. Przekazanie danych innym podmiotom następuje wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia:

8. Podmioty którym przekazywane są dane osobowe klienta:

    a/ Przelewy24.pl – szybkie płatności elektroniczne

    b/ Bank Milenium – przelewy na konto sklepu internetowego.

    c/ DHL – dostarczenie zamówionego produktu.

    d/ Poczta Polska – dostarczenie zamówionego produktu.

    e/ InPost – dostarczenie zamówionego produktu.

    f/ R5studio – obsługa serwisów internetowych sklepu internetowego sprzedawcy : poczta email, sklep internetowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego e-lio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego e-lio.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego  zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego e-lio.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy e-lio.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego e-lio.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego e-lio.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.sklep.e-lio.pl).

11. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego.